28/05 2019

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad X. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Powzięcie uchwał w sprawie:

1) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin w miejscowości Czostków;
2) zmiany nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
4) zmian w budżecie gminy na 2019 r.;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad X. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski