22/07 2019

Nabór wniosków stypendialnych dla studentów medycyny kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych do składania wniosków o przyznanie stypendium wynoszącego 2 000,00 zł miesięcznie (brutto). Wnioski można składać do dnia 12 września 2019 r. Stypendium może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
- jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
- zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Szczegóły naboru:

http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=66&news_id=4577&layout=1&page=text


Ogłoszenie o naborze i wniosek: