08/08 2019

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Gminy za I półrocze 2019r.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Krasocin „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno;
4) uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019;
5) uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku;
6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze;
7) zmiany nazwy Szkoły Filialnej w Brygidowie na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Krasocinie;
8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych;
10) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników;
11) opłaty targowej;
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
13) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski