04/09 2019

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) zwołuję XIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

  Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie;
2) zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie;
3) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Krasocinie;
4) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bukowie;
5) zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasocin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Świdno;
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów;
9) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski