05/09 2019

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Wójt Gminy w Krasocinie informuje, iż z dniem 01.09.2019 r. uległ zmianie numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy Włoszczowa o/Krasocin
65 8525 0002 0010 0112 0043 0098.

Nie ulega zmianie numer rachunku bankowego dotyczący wpłat z tytułu:

- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- darowizn, czynszów, najmu, dzierżawy,
- opłaty skarbowej, targowej, za zajęcie pasa drogowego.

30 8525 0002 0010 0112 0043 0049.

Wójt Gminy Krasocin
/-/ Ireneusz Gliściński