10/10 2019

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) zwołuję XIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 17 października 2019 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

   Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2018/2019.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Przeprowadzenie wyborów ławników:
1) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
2) Przedstawienie Opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydata na ławnika, w szczególności spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie;
3) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
4) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026;
2) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9. Wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XIV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski