06/11 2019

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  działająca na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

 • 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej;

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12.11.2019 r. do 26.11.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 listopada 2019 roku o godzinie 16.00. Wniosek o przyznanie  pomocy   należy złożyć  na  obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” www.nadczarnaipilica.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój działalności gospodarczej wynosi 527 094,00 zł.

O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Formą wsparcia jest refundacja w wysokości maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania wynosi od 50 000 zł do 300 000 zł. Operacja musi zakładać utworzenie minimum 1 miejsca pracy.

 Zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej; rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje; działalność związana z budownictwem (sekcja „F” PKD), turystyką (sekcje „I” i „R” PKD) bądź działalność produkcyjna.  

Pełna dokumentacja konkursu dostępna na stronie:
http://nadczarnaipilica.pl/pl/aktualnosci/229,ogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_2_2019_w_ramach_przedsiewziecia_1.2.1__quot_rozwoj__dzialalnosci_gospodarczej_quot.html