12/11 2019

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) zwołuję XV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:   
1. Otwarcie obrad XV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Zastępcę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
5. Informacja Wojewody Świętokrzyskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Krasocin i Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021”;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szkoły Filialnej w Brygidowie
na Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Krasocinie;
3) Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
4) zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle, stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
7) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026;
9) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad XV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski