Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

OGŁOSZENIE - KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

   W okresie od dnia 3 lutego  do dnia 6 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Kwalifikacja przeprowadzana przez powiatową komisję lekarską we Włoszczowie odbędzie się od 3 lutego  do 14 lutego 2020 r. w budynku Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19. Osoby z terenu Gminy Krasocin będą stawać przed komisją w dniach 7, 10, 11 lutego 2020 r. (godz. 8:00).

   Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w okresie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 -2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także:

1) osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych lub weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  Do kwalifikacji powinny również zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja dotyczy w/w osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

  Osoba stawiająca się na kwalifikację po raz pierwszy przedstawia wójtowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

   Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

   Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, właściwa komisją lekarska lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

   W razie wątpliwości w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, prosimy o kontakt: Urząd Gminy w Krasocinie, Referat Spraw Obywatelskich, tel. 41 39 17 026 wew.105

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.PDF

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00