Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 8 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January

Nabór na stanowisko Doradcy Lokalnego

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_LGD.PNGLokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” ogłasza konkurs na stanowiska - Doradca Lokalny LGD.

 

 

 

Zakres obowiązków:
1. Realizacja zadań określonych przez Zarząd, Kierownika Biura i Zastępcę Kierownika Biura.
2. Pomoc beneficjentom działań w ramach osi 4 PROW 2007-2013 w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie operacji poprzez organizowanie i prowadzenie doradztwa dla beneficjentów działań w ramach osi 4 PROW 2007-2013.
3. Animowanie społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych do działalności na rzecz regionu.
4. Utrzymanie stałego kontaktu z Członkami, władzami statutowymi oraz pracownikami Stowarzyszenia.
5. Działania mające na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW 2007-2013.
6. Zapewnienie sprawnej obsługi biura Stowarzyszenia.
7. Logistyczne przygotowanie posiedzeń ciał statutowych Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie przez LGD dodatkowych środków finansowych na działalność.
9. Przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez LGD do opinii publicznej.
10. Prowadzenie korespondencji.
11. Wykonywanie działań związanych z realizacją LSR.

Wymiar czasu pracy -  umowa zlecenie
Miejsca pracy:
Łopuszno – 1 stanowisko,
Krasocin – 1 stanowisko,
Radoszyce – 1 stanowisko,
Słupia – 1 stanowisko,
Fałków – 1 stanowisko.

Wymagania konieczne wobec kandydata:

1. Wyższe, preferowane na kierunkach ekonomicznych.
2. Znajomość PROW 2007-2013.
3. Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW 2007-2013).
4. Rok pracy na podobnym stanowisku lub dwa lata pracy na stanowisku asystenta
koordynatora projektów albo równorzędnym.
5. Wewnętrzna; gotowość do ponoszenia odpowiedzialności zapowietrzone projekty i zadania
6. Nastawienie prospołeczne, rozwinięte kompetencje interpersonalne, odporność na stres, asertywność, kreatywność, otwartość na zmiany, wytrwałość i odpowiedzialność, inteligencja emocjonalna
7. Umiejętność podejmowania kluczowych decyzji dla projektu i rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, zarządzania w sytuacji zmian i kryzysów, działania pod wpływem stresu i pod presją czasu.
Wymagania pożądane wobec kandydata:
1. Minimum rok doświadczenia w działalności społecznej, woluntarystycznej.
2. Ukierunkowanie na sukces oraz realizację powierzonych zadań.
3. Umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole,  zdolności negocjacyjne, umiejętność wpływania na innych, umiejętność efektywnego organizowania pracy własnej,
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
5. Wewnętrzna; gotowość do ponoszenia odpowiedzialności zapowietrzone projekty i zadania
6. Nastawienie prospołeczne, rozwinięte kompetencje interpersonalne, odporność na stres, asertywność, kreatywność, otwartość na zmiany, wytrwałość i odpowiedzialność, inteligencja emocjonalna, sumienność i terminowość wykonywania zadań.


Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. CV wraz z listem motywacyjnym;
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności – kopie;
3. Dokumenty poświadczające staż pracy - kopie;
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności przestępstwo popełnione umyślnie. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, osobiście w się w Biurze Stowarzyszenia w Łopusznie ul. Konecka 12 lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  -
Biuro LGD - ul. Konecka 12, 26-070 do dnia 14.09.2009 do godz. 1000.

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści
„Oferta pracy na stanowisko – Doradca Lokalny”
„Nie otwierać przed 14.09.2009 godz. 1000”.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny.  Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu Stowarzyszenia. Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. Dla kandydatów którzy przeszli pomyślnie weryfikację dokumentów przeprowadzany jest test kwalifikacyjny z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych dla stanowiska oraz wiedzy ogólnej. Z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00