Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 8 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January

Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika LGD

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_LGD.PNGLokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Biura.

 

 

 

Zakres obowiązków:
1. Realizacja zadań określonych przez Zarząd i Kierownika Biura
2. Realizacja działań związanych z wdrażaniem Lokalnej strategii Rozwoju.
3. Utrzymanie stałego kontaktu z Członkami, władzami statutowymi oraz pracownikami Stowarzyszenia (LGD).
4. Utrzymanie stałego kontaktu z kontrahentami, zleceniodawcami, instytucjami grantodawczymi i nadzorującymi.
5. Zapewnienie sprawnej obsługi biura Stowarzyszenia
6. Logistyczne przygotowanie posiedzeń ciał statutowych Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie przez LGD dodatkowych środków finansowych na działalność.
8. Przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez LGD do opinii publicznej.
9. Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji w ramach Osi IV PROW 2007-2013.
10. Prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia

Wymiar czasu pracy -  1 pełny etat
Miejsce pracy – Łopuszno
Wymagania konieczne wobec kandydata:
1. Wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące, preferowane wyższe administracyjne lub zarządzanie i marketing.
2. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu.
3. Umiejętność podejmowania decyzji kierowniczych i rozwiązywania problemów i konfliktów oraz organizacja podziału zadań.
4. Minimum rok pracy na podobnym stanowisku lub w administracji
5. Silna motywacja na realizację powierzonych zadań, nastawienie prospołeczne, miła prezencja i asertywność

Wymagania pożądane wobec kandydata:

1. Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach,pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących Osi IV PROW 2007-2013).
2. Bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu biurowego, komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna).
3. Znajomość języka angielskiego lub jednego z krajów UE,
4. Roczne doświadczenie w działalności społecznej, woluntarystycznej itp.
5. Sumienność i terminowość w realizacji zadań oraz nastawienie na ludzi.
6. Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. CV wraz z listem motywacyjnym;
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności – kopie;
3. Dokumenty poświadczające staż pracy - kopie;
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności przestępstwo popełnione umyślnie. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, osobiście w się w Biurze Stowarzyszenia w Łopusznie ul. Konecka 12 lub za pośrednictwem poczty, na adres:

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  -
Biuro LGD - ul. Konecka 12, 26-070 do dnia 14.09.2009 do godz. 1000.

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści
   „Oferta pracy na stanowisko - Zastępca Kierownika Biura”
   „Nie otwierać przed 14.09.2009 godz. 1000”.
   W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać
    wskazanie imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny.
Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu Stowarzyszenia. Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. Dla kandydatów którzy przeszli pomyślnie weryfikację dokumentów przeprowadzany jest test kwalifikacyjny z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych dla stanowiska oraz wiedzy ogólnej. Z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00