Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 28 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, 29-105 Krasocin ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie.

Wymiar zatrudnienia -  etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo prawno – skarbowe / pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych/
4. Ukończone :
• ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości ,
• średnia, policealna albo pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości
• posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów użytkowych
2. Znajomość programu Płatnik
3. Znajomość przepisów podatkowych
4. Znajomość rachunkowości budżetowej, Kodeksu pracy, KPA
5. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego - księgowości budżetowej
6. Zaangażowanie i dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Opracowywanie projektów i planów finansowych dochodów i wydatków GOPS
2. Prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz bilansów
4. Współpraca z innymi instytucjami w załatwianiu spraw związanych z budżetem jednostki
5. Archiwizacja dokumentacji
6. Opracowania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
7. Prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową
8. Prowadzenie spraw kadrowych
9. Obsługa księgowa realizowanych przez GOPS programów unijnych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny
2. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawienie dodatkowych umiejętności
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach
5. Kserokopie dotychczasowych świadectw pracy
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
7. Zaświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru Nr 1/2009 na stanowisko Głównego księgowego”
należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub drogą pocztową na adres 29-105 Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 w terminie do dnia 14.12.2009r., liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie niekompletne lub po wyżej określonym terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e .

INNE INFORMACJE:

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasocin oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krasocinie oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie.


                                                                                                                        Kierownik GOPS

                                                                                                                        Mirosław Łapot

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00