04/11 2010

Komunikat

Komunikat o zasadach losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin zarządzony na dzień 5 listopad 2010r. godz 14.30.
 
I.Gminna Komisja Wyborcza w Krasocinie zgodnie z art.64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 176, poz. 1190),na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Krasocin przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych nie spełniających żadnych z warunków określonych w art. 64 o ust 7 pkt 1 i 2 w/w ustawy numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym – z pośród  numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 64 o ust.5 pkt2 w/w ustawy,
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym- spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt.1.

II. 1.Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2010r o godz. 14.30
 w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin pokój nr 11.
2. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) do urn zostaną włożone kartki z nazwami  komitetów wyborczych w nieprzezroczystych kopertach
2) Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Losowanie przeprowadzone zostanie oddzielnie dla list kandydatów, o których mowa w pkt I.1 i oddzielnie dla list kandydatów o których mowa w pkt I.2.
4. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół a informacja o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie niezwłocznie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Krasocinie
/-/Maria Robak