08/12 2010

Apel

Wraz z nadejściem jesieni rozpoczyna się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

W związku z powyższym apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności o:

•      dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,

•      zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,

•      właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719)

zabrania się:

•      użytkowania instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie,

•      użytkowania instalacji i urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,

•      użytkowania instalacji i urządzeń niepoddawanych okresowym kontrolom, w wymaganych czasookresach.

Przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze należy czyścić w następujących czasookresach.

•      urządzenia na paliwo stałe - co najmniej raz na 3 miesiące,

•      urządzenia na paliwo płynne lub gazowe - co najmniej raz na 6 miesięcy,

•      urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia - co najmniej raz w miesiącu,

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych, może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach (mistrz lub czeladnik kominiarski).

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. z 2006 roku Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, minimum jeden raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo mieszkańców województwa świętokrzyskiego, apelujemy do Państwa o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych. Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie 'dusi w gardle" strażacy nazywają go „CICHYM ZABÓJCĄ".

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO