02/05 2019

Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_nature-3294632_640.jpgWójt Gminy Krasocin informuje, że z dniem 03.06.2019r. zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na ulicy Ludowców 9A, tj. przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie. Punkt będzie świadczył usługi w I i III  poniedziałek miesiąca w godz.14.00 – 18.00. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości może nieodpłatnie przekazywać odpady wytworzone w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny:

- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło, opakowania ze szkła,
- metale, opakowania z metali,
- odpady komunalne,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony samochodowe wyłącznie od samochodów osobowych 8szt. rocznie,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe 500kg rocznie,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne z drobnych  prac nie wymagających pozwolenia 500 kg rocznie.

   Zasady przyjmowania odpadów szczegółowo określa „Regulamin korzystania z PSZOK” który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasocinie w zakładce Gospodarka Odpadami.

   Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Punktu udzieli osoba upoważniona do obsługi PSZOK oraz pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 2 pok. 14 lub tel. 041 39 17 026 wew. 124 .

Pliki do pobrania: