23/08 2019

OGŁOSZENIE

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_recycling-pixabay.pngInformujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  dzielimy na cztery frakcje:

    • Szkło – worek zielony
    • Papier – worek niebieski
    • Metale i tworzywa sztuczne  – worek żółty
    • Bio – worek  brązowy
    • Popiół – worek szary.

Wszystko to, czego nie można posegregować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi (kolor czarny).

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zbierali odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani  są w trybie pilnym  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarując, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.

Niniejszej zmiany można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy II piętro, pokój nr 14 lub wypełnioną deklarację przesłać na adres: Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szklonej 1, 29-105 Krasocin.

UWAGA!  art.  6k ust. 3 ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw określa, że  opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą zbierali odpady nie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosić  będą nie mniej, niż dwukrotną  wysokość i nie wyższej niż czterokrotną wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie art. 6k ust. 1 (czyli od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości).