19/10 2020

Odwołanie XXVII sesji Rady Gminy Krasocin

herb Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129), w zw. z art. 15zzx ( 406 ) ust. 1 407 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1493, poz. 1639 i poz. 1747), odwołuję XXVII. sesję Rady Gminy Krasocin zwołaną na dzień 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski