Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 5 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Oswald, Emil, Maria

XXXIV Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), zwołuję XXXIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:    
1. Otwarcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 rok:

1) debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 rok;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia gminy.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
2) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
4) zmian w budżecie gminy na 2021 r.

15. Wolne wnioski.
16. Informacje i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności