14/06 2021

XXXIV Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), zwołuję XXXIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:    
1. Otwarcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 rok:

1) debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2020 rok;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia gminy.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
9. Przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
2) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
4) zmian w budżecie gminy na 2021 r.

15. Wolne wnioski.
16. Informacje i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski