18/06 2021

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ART_165_business-3_pixabay.jpgW pierwszych miesiącach 2021r. odbyły się 2 spotkania inicjujące powołanie partnerstwa na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”.  Konieczność opracowania Strategii wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także strategii ponadlokalnych. Inwestycje z nich wynikające mają być preferowane podczas naborów o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Gminy mogą realizować tego typu Strategie ponadlokalne w formie porozumień międzygminnych. I takie porozumienie planowane jest do podpisania w dniu 01.07.2021r. w Słupi. Poniżej stosowna uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała - porozumienie.pdf