Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

b_150_100_16777215_00_images_stories_PPWOW.PNGW ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina  Krasocin uzyskała dotację w wysokości 518.296,00 PLN część tej dotacji w kwocie nie przekraczającej  78.611,59 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług:    

- poprawa atrakcyjności zamieszkiwania na wsi dla osób starszych oraz ich integracja i aktywacja społeczna kwotę 28.490 zł   
- usługi dla dzieci i młodzieży kwotę 50.121,59 zł.    

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasocin, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy usług realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
- usługa będzie realizowana w partnerstwie  z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, dnia 23.02.2010 r. o godzinie 13.00.

3. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Część I Poprawa atrakcyjności zamieszkiwania na wsi dla osób starszych oraz ich integracja i aktywacja społeczna
• usługi z tego zakresu winny polegać na rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania lub z dowozem do punktu rehabilitacyjnego
• udzielanie instruktarzu dla członków rodzin tych osób w zakresie samodzielnego prowadzenia prostych zajęć rehabilitacyjnych.


Wymagania minimalne zamawiającego:
• posiadanie odpowiednich pomieszczeń  aby osoby z dysfunkcją ruchu i osoby starsze  mogły się swobodnie poruszać.
• pomieszczenia wolne od barier architektonicznych
• przedstawienie spójnego programu realizowanych  zajęć /harmonogram/
• zatrudnienie rehabilitanta z wymaganymi uprawnieniami mającego prowadzić  oferowane zajęcia

Termin wykonania zamówienia: marzec-lipiec 2010 r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usługi w postaci listy obecności i zabiegów  uczestników , przewidywanych działań informacyjnych, jak również złożenie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej stopnia zadowolenia usługobiorców z przeprowadzonej usługi.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć rehabilitacyjnych .

Część II  usługi dla dzieci i młodzieży

usługi z tego zakresu winny polegać na organizowaniu zajęć sportowych mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży

wymagania minimalne zamawiającego:

• minimalna grupa uczestników  10 osób  
• zapewnienie sprzętu sportowego
• organizacja zajęć sportowych-  przedstawienie harmonogramu zajęć
• zapewnienie opiekuna  z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć sportowych
Termin wykonania zamówienia: marzec-lipiec 2010 r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usługi w postaci listy obecności uczestników, przewidywanych działań informacyjnych, jak również złożenie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej stopnia zadowolenia usługobiorców z przeprowadzonej usługi.
Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek  zdefiniowanych  jako – 1 godzina zegarowa prowadzenia zajęć sportowych .


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Część I – Poprawa atrakcyjności zamieszkiwania na wsi dla osób starszych oraz ich integracja i aktywacja społeczna -usługi z tego zakresu winny polegać na rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania lub z dowozem do punktu rehabilitacyjnego

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b. ekonomiczność i efektywność świadczonej usługi
c. dysponowanie odpowiednim lokalem i  transportem do przewozu osób
d .zatrudnienie rehabilitanta z wymaganymi uprawnieniami mającego prowadzić  oferowane zajęcia
e. dysponowanie sprzętem rehabilitacyjnym

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:

• program  realizacji usługi /harmonogram
• oświadczenie o  posiadaniu bazy lokalowej i środka transportu  do realizacji działań
• uprawnienia osoby prowadzącej rehabilitację

Część II usługi dla dzieci i młodzieży

usługi z tego zakresu winny polegać na organizowaniu zajęć sportowych mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b. dysponowanie odpowiednią bazą  z zapleczem sanitarnym na terenie gminy Krasocin.
c. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą stosownie do specyfiki oferowanych zajęć sportowych

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:

• program realizacji usługi
• oświadczenie o dysponowaniu  bazą sportową
• CV personelu mającego realizować usługi

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Krasocin , 29-105Krasocin  w terminie do 02.03.2010 r. do godz. 13 00
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 50 dni od daty określonej w pkt. a)
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług: usługi rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania lub z dowozem do punktu rehabilitacyjnego  lub
usługi dla dzieci i młodzieży  zajęcia  sportowe mające na celu promocję zdrowia i upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży
c) ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
d) Otwarcie ofert nastąpi w dn.03.03.2010r. o godz.13 30

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a) Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b) Wybór najkorzystniejszej oferty
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c) Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panią  Łucja Rak – sekretarz Gminy koordynator projektu  Tel./041/ 3917026 wew.109. Koordynatorem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór Sprawozdania


                                                                                                                              Wójt Gminy Krasocin
                                                                                                                              Józef Siwek

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00