Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej - szkolenia i wizyty studyjne

b_150_100_16777215_00_images_stories_PPWOW.PNGW ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina  Krasocin uzyskała dotację w wysokości 518.296,00 PLN część tej dotacji w kwocie nie przekraczającej 30.000,00 zł przeznacza na realizację niżej określonych usług szkoleniowych i  zorganizowanie wyjazdów studyjnych  w ramach celów operacyjnych z obszaru: usługi szkoleniowe: 

warsztaty, szkolenia ,wyjazdy studyjne lub wyjazdowe szkolenia dla grupy liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych uczestników warsztatów aktualizacji SRPS, kadr gminy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasocin, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy usług realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
- usługa będzie realizowana w partnerstwie  z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, dnia 23 lutego 2010 r. o godzinie 13.00.

3. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Część I . Zorganizowanie minimum trzydniowego wyjazdu studyjnego dla minimum  20 osób, którego celem będzie:
• zapoznanie z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich
• aktywizacja mieszkańców, pobudzenie mieszkańców do działania, rozwijanie przedsiębiorczości
• tworzenie lokalnych organizacji pozarządowych i współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

Wymagania minimalne zamawiającego:

Organizacja wyjazdu studyjnego dla minimum 20 osób.
• Transport.
• Zapewnienie noclegów i wyżywienia (3 posiłki dziennie).
• Ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
• Zapewnienie zgodnego z celami wizyty programu, w tym organizacja spotkań     z władzami i liderami gmin, do których pojadą uczestnicy wyjazdu.
Termin wykonania zamówienia: kwiecień- czerwiec 2010 r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usługi w postaci listy obecności uczestników, przewidywanych działań informacyjnych, jak również złożenie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej stopnia zadowolenia usługobiorców z przeprowadzonej usługi

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usługi – organizacja 1 wizyty studyjnej.

Część II Wsparcie szkoleniowe

organizacja szkoleń ,kursów dla mieszkańców gminy Krasocin z następujących zakresów:

• podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych, wolontariat,
• księgowość organizacji pozarządowych.
• pozyskiwanie środków finansowych na działanie prospołeczne, pisanie wniosków i zarządzanie  projektami.

wymagania minimalne zamawiającego :
• objęcie szkoleniem min. 10 osób  grupy do 20 osób
• zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń
• zapewnienie certyfikatów  ukończenia szkoleń
• zapewnienie drobnych poczęstunków w trakcie szkoleń.
Termin wykonania zamówienia: kwiecień- czerwiec 2010 r.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usługi w postaci listy obecności uczestników, przewidywanych działań informacyjnych, jak również złożenie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej stopnia zadowolenia usługobiorców z przeprowadzonej usługi.
Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek  zdefiniowanych  jako – 1 godzina szkoleniowa.


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Część I –organizacja wizyt studyjnych
a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b. ekonomiczność i efektywność świadczonej usługi
c. dysponowanie odpowiednim transportem do przewozu osób
c. ubezpieczenie NW uczestników

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:

• program  realizacji usługi
• oświadczenie o dysponowaniu środkami transportu do przewozu osób.
• zobowiązanie do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń

Część II Wsparcie szkoleniowe

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową z zapleczem sanitarnym na terenie gminy Krasocin.
c. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą stosownie do specyfiki oferowanych szkoleń.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:

• program realizacji usługi
• oświadczenie o dysponowaniu  bazą lokalową
• CV personelu mającego realizować usługi

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy Krasocin , 29-105Krasocin  w terminie do 12.03.2010 r. do godz. 13 00
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 50 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług: „Wyjazd studyjny i szkolenia w ramach celów operacyjnych z obszaru szkoleń ” ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
d) Otwarcie ofert nastąpi w dn.15.03.2010 r. o godz.13 30

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a) Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b) Wybór najkorzystniejszej oferty
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c) Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panią  Łucja Rak – sekretarz Gminy koordynator projektu  Tel./041/ 3917026 wew.109. Koordynatorem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9. ZAŁĄCZNIKI


1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór Sprawozdania


                                                                                                  Wójt Gminy Krasocin
                                                                                                  Józef Siwek

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00