Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ulicy Ludowców 9A, tj. przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie.

Punkt świadczy usługi w I i III poniedziałek miesiąca w godz.14.00 – 18.00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może nieodpłatnie przekazywać odpady zebrane w sposób selektywny tj.:
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • metale, opakowania z metali,
 • odzież i tekstylia.

Szanowni Mieszkańcy, przed dostarczeniem ww. odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, należy je prawidłowo posegregować, np. butelki plastikowe, należy zgnieść i zapakować do worka, nie należy ich mieszać np. z puszkami lub papierem czy innymi odpadami.

Puszki po napojach należy zgnieść i umieścić w osobnym worku, który należy starannie zawiązać. Z pozostałymi odpadami tj. odzieżą, opakowaniami wielomateriałowymi po mleku lub sokach w kartonie postępujemy podobnie.

W taki sposób przygotowane odpady można dostarczyć do PSZOK, który przyjmuje odpady posegregowane – nie pomieszane.

Większe kartony lub tekturę, należy ułożyć i starannie związać sznurkiem, natomiast opakowania z papieru np. kartonowe opakowania po kosmetykach, rolki po ręczniku papierowym itp., proszę zgnieść, umieścić w worku i starannie zawiązać. Drzwi, okna, większe odpady z metali lub tworzyw sztucznych (miski, wiadra itp.) proszę oddawać luzem.

  Do punktu można również nieodpłatnie dostarczyć:
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne (np. gałęzie z drzewa należy spakować w worek lub dostarczyć luzem),
 • przeterminowane leki oraz niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki- (należy spakować w worek lub dostarczyć luzem, zależy od ilości odpadów),
 • chemikalia - (np. puszki po farbach lub z resztkami farby itp., należy spakować w worek lub dostarczyć luzem, zależy od ilości odpadów),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- (np. suszarki do włosów, lampki choinkowe, zabawki z elementami elektroniki, przedłużacze itp. należy spakować w worek lub dostarczyć luzem, zależy od ilości i ciężaru odpadów) ,
 • zużyte baterie i akumulatory (należy spakować w worek lub dostarczyć luzem, zależy od ilości odpadów),
 • zużyte opony samochodowe wyłącznie od samochodów osobowych, maksymalnie można oddać 8szt. rocznie – (należy dostarczyć luzem),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, maksymalnie można oddać 500kg rocznie- (np. kanapy, fotele, stoły, krzesła itp. należy dostarczyć luzem),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne z drobnych prac nie wymagających pozwolenia, można oddać w ilości 500 kg rocznie - ( odpady budowlane np. płytki lub drobny gruz, należy spakować w worek lub dostarczyć luzem, zależy od ilości odpadów).

Pamiętajmy, że na PSZOK przyjmowane są odpady z drobnych remontów np. remont łazienki lub kuchni. W innym przypadku np. budowa domu, budynku gospodarczego lub wymiana dachu itp., właściciel zamawia kontener na odpady u przedsiębiorcy, który posiada odpowiednie uprawnienia i ponosi koszty związane z utylizacją opadów, bez udziału gminy.

Zasady przyjmowania odpadów szczegółowo określa „Regulamin korzystania z PSZOK, który jest dostępny na stronie urzędu.

UWAGA!!! Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, można oddać wyłącznie podczas zbiórki sprzed nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady tego rodzaju nie mogą być przyjmowane w PSZOK.

PSZOK nie przyjmuje odpadów tj.: części samochodowych, azbestu, papy, smoły, styropianu budowalnego, odpadów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niekompletnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych np. pralka bez bębna czy silnika, a także odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia budowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia Starosty.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Punktu udziela osoba upoważniona do obsługi PSZOK tel. 504 274 593 oraz pracownik Urzędu Gminy w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 1 pok. 14 lub tel. 041 39 17 026 wew. 6 .