Oświetlenie

Sieć dróg na obszarze gminy  Krasocin jest zadowalająca. Przez jej teren przebiegają dwie linie kolejowe.

Jedna to linia Kielce-Częstochowa, która znajduje się południowej części. Druga linią, która przecina teren w północno-zachodniej części stanowi magistrala Śląsko-Bałtycka zwana CKM. Jest ona linią tranzytową i nie ma żadnego wpływu na życie gospodarcze okolicy. Istotne znaczenie komunikacyjne mają dla gminy drogi kolejowe II klasy prowadzące:
- od Kielc przez Mieczyn, Krasocin, Sułków do Włoszczowy
- z Włoszczowy przez Oleszno do Końskich
- z Krasocina przez Świdno do Oleszna
- z Krasocina przez Czostków do Ludyni
- od Krasocina przez Gruszczyn, Bukową do Małogoszcza. Drogi krajowe mają 15,5 km długości, wojewódzkie 109,3 km, gminne zaś 58 km. Są tu także i drogi zakładowe o łącznej długości 4 km. Stan szlaków komunikacyjnych jest w miarę dobry. Dróg o nawierzchni bitumicznej jest 134 km, o nawierzchni tłuczniowej 14,7 km i naturalnych 37,3 km.