HerbOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

HERBOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

herb gminy krasocinUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania zlożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

W dniu 26.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Razem” z siedzibą w Skorków 137, 29-105 Krasocin, na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Sportowe zajęcia taneczne - taniec nowoczesny", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.