Zadanie Gminy Krasocin

pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Gruszczyn” 
o wartości 324 837,18zł, realizowane w latach 2020-2022

Dofinansowano na podstawie umowy pożyczki nr 4139/21 ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 324 837,18zł.