Zadanie Gminy Krasocin pn.
„Sadzenie roślin, drzew i krzewów, w tym o dużej efektywności akumulacji pyłów na działce nr ew. 780/2 w msc. Krasocin”
o wartości 6000,00, realizowane w 2021 r.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 2300,00 zł