Zadanie Gminy Krasocin

pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno”
o wartości 2 139 601,60zł, realizowane w latach 2020-2021

Dofinansowano na podstawie umowy pożyczki nr 3983/20 ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki

w kwocie 2 139 601,60zł.