BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU

Gmina Krasocin znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek fizyczno-geograficznych.

Niecki Nidziańskiej na południowym zachodzie i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na wschodzie. Północny fragment Niecki Nidziańskiej nazywany jest Niecką Włoszczowską. Obejmuje ona równinę Pilicy, a także południowo-wschodnią część zwaną Garbami Czostkowa. Środkowy obszar gminy zajmuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, które przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Tworzy ono naturalną granicę Niecki Nidy i jest najdalej wysuniętym na zachód pasmem Gór Świętokrzyskich. Na wschód od Pasma Przedborsko-Małogoskiego rozciąga się Niecka Łopuszna, której wschodnia część nazwana jest Padołem Strawczyna. Szczegółowe podziały pozwalają wyodrębnić na terenie gminy: Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Garb Kozłowski, Działy Kluczewskie i obniżenie Lipnicko-Feliksowskie. Niecka Włoszczowska swą budową i ukształtowaniem przypomina misę o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. W jej podłożu zalegają mezozoiczne margle z górnej kredy. Są one ułożone poziomo i przykryte na dużym obszarze pokrywą zlodowacenia środkowo-polskiego. Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą rzeźbę są liczne wały wydmowe. Powstały one pod koniec zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość względna wynosi do 16 m, występują w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa. Pasmo Przedborsko-Małogoskie budują wapienie z górnej jury i kredowe piaskowce. Ma ono 60 km długości i rozciąga się od doliny rzeki Pilicy pod Przeborzem do Łososiny i Białej Nidy za Małogoszczem. Powierzchnia pasma wynosi 240 km 2, a różnice wysokości względnej  od 60 do 100 m. Niecka Łopuszna  stanowi rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. Obszar ten budują utwory najwyższego triasu i jury. Nierówności, jakie obserwujemy nas dnie Niecki, świadczą o różnej odporności skał podłoża. Dno Niecki pomiędzy pagórami i grzbietami jest wyścielone utworami mułków, piasków i glin o miąższości do 80 m. Najniżej położony punkt na terenie gminy znajduje się w zachodniej części w okolicy młyna Poręby (wys. 214,3 m n. p. m.).