herb gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LXV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LXV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na temat sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2022/2023.
6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
7. Przeprowadzenie wyborów ławników:

1) Przedstawienie Opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;
2) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r., które odbędzie się na sesji Rady Gminy Krasocin w dniu 23 października 2023 r.;
4) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia zmiany nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
2) przyznania Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
3) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Lipie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2024 roku;
4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Krasocin;
5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
7) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

9. Wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad LXV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski